Drewniane artykuły do domu i ogrodu.

Zasady reklamacji i zwrotów towaru

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZASADY ZWROTU ZAKUPIONEGO TOWARU

 • Kupujący-konsument, który zawarł umowę sprzedaży ze Sklepem Internetowym, może w terminie 30 dni odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, kupujący-konsument musi poinformować Sklep Internetowy o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży, w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres Sklepu Internetowego, lub pocztą elektroniczną na adres shop@wooder.com). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza można pobrać również tutaj.
 • Zwracany towar prosimy odesłać na adres: Stelmet S.A., ul. Gorzowska 20, 65-127 Zielona Góra
 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby kupujący-konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • Kupujący-konsument powinien odesłać lub przekazać zwracaną rzecz na adres Sklepu Internetowego niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep Internetowy o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli kupujący-konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 • W razie odstąpienia od umowy sprzedaży kupujący-konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy i odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Szczegółowe informacje dotyczące prawa odstąpienia od umowy i zasad zwrotu zakupionego towaru znajdą Państwo w regulaminie sklepu w punkcie V.

REKLAMACJE

 • Reklamacja może w szczególności zostać wniesiona pisemnie na adres Sklepu Internetowego lub wysłana w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: shop@wooder.com. Prosimy o podanie w mailu następujących informacji:
  1. numeru zamówienia
  2. powodu reklamacji oraz żądanego sposobu rozpatrzenia reklamacji
 • Reklamowany towar prosimy odesłać na adres: Stelmet S.A., ul. Gorzowska 20, 65-127 Zielona Góra
 • Istnieje również możliwość złożenia reklamacji w trybie rękojmi. Czas powiadomienia kupującego-konsumenta o swoim stanowisku przez sprzedawcę w wypadku wybrania tego trybu wynosi 14 dni.

Szczegółowe informacje dotyczące prawa odstąpienia od umowy i zasad zwrotu zakupionego towaru znajdą Państwo w regulaminie sklepu w punkcie VI.

GWARANCJA

 • Sklep udziela gwarancji na sprzedawane towary i zapewnia ich bezpłatną naprawę lub wymianę w okresie gwarancyjnym.
 • Gwarancji udziela się na okres 24 miesięcy od daty zakupu.
 • W zakres gwarancji nie wchodzą czynności takie jak: montaż, konserwacja, obsługa okresowa, regulacja i czyszczenie, a także przeglądy.
 • Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 • Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
 • Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli wymianie ulegała część towaru zasadę ta stosuje się do części wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu
  o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.
 • Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.
 • Drewno to produkt naturalny na który mają wpływ warunki atmosferyczne. Drobne pęknięcia mogą pojawić się podczas nadmiernie długiej ekspozycji na słońce,
  nie wpływają one jednak na jakość i funkcjonalność produktu. Właściwości mebli
  i materiałów, z których zostały one wykonane, a także prawidłowy sposób ich użytkowania i pielęgnacji zostały podane na stronie www.wooder.com w opisie produktu.

Gwarancją nie są objęte:

 1. produkty z kategorii "Outlet" w zakresie wad ujawnionych w opisie produktu oraz kategorii
 2. różnej intensywności wybarwienia oraz zmian koloru na powierzchni elementów poddanych impregnacji próżniowo-ciśnieniowej, które występują z uwagi na naturalne cechy struktury drewna lub spowodowane są działaniem warunków atmosferycznych,
 3. zmian w stopniu połysku i odcieniach kolorów wskutek oddziaływania warunków atmosferycznych na elementy poddane malowaniu powierzchniowo-dekoracyjnemu,
 4. zmian w wyglądzie, jeżeli konserwacja i montaż nie zostały przeprowadzone zgodnie z zaleceniami producenta,
 5. różnic w kolorze w zależności od serii produkcyjnej,
 6. szorstkich powierzchni w okolicach sęków mimo dokładnej obróbki drewna oraz w przypadku obróbki drewna w ruchu przeciwnym niż kierunek przebiegu włókien drzewnych,
 7. uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, nieuzasadnionego użycia, zaniedbania, przeróbki, niewłaściwej obsługi, niewłaściwego zainstalowania, działania siły wyższej lub innej przyczyny nie wynikającej z wad materiałowych lub wykonawczych,
 8. korozji elementów złącznych, sprzętu lub jakiegokolwiek innego materiału (innych materiałów) lub jakiekolwiek uszkodzenia wynikające z takiego zdarzenia,
 9. szarzenia produktów, które wynika z naturalnego starzenia się drewna,
 10. defektów powstałych w wyniku błędnego składowania produktów, które są niezgodne z zaleceniami producenta,
 11. naturalnych cech drewna takich jak: rysunek drewna, kora, otwory po insektach, wycieki żywiczne, wykwity solne i przebarwienia od impregnatu, przebarwienia, odkształcenia i pęknięcia związane ze zmianą wilgotności, obecność rdzenia drzewnego
 12. w elementach, sęki. Szczegóły odnośnie tego punktu zawarte są w informacjach ogólnych,
 13. przebarwień na powierzchniach użytkowych (murki, fasady, wylewki betonowe) związanych z częściowym wypłukiwaniem impregnatu z drewna,
 14. zadziorów drzewnych pojawiających się w wyniku użytkowania na krawędziach produktów,
 15. odkształceń drewna związanych ze zmianami wilgotności i warunków atmosferycznych nie wpływających na właściwości użytkowe.

Więcej w dokumencie "Naturalne cechy drewna nie objęte gwarancją"

W okresie trwania gwarancji Gwarant zobowiązany jest bezpłatnie naprawić wadliwe produkty lub dostarczy nowe, według wyboru Gwaranta. Jeżeli Gwarant stwierdzi, że naprawa produktu nie jest możliwa albo koszt naprawy urządzenia jest niewspółmiernie wysoki w stosunku do ceny nowego produktu, Gwarant wymieni produkt na wolny od wad.

 1. Z tytułu gwarancji Kupującemu ani osobom trzecim nie przysługuje wobec Gwaranta roszczenie o odszkodowanie za jakiekolwiek szkody powstałe w skutek wady produktu. Jedynym zobowiązaniem Gwaranta jest naprawa lub wymiana Produktu na wolny od wad, zgodnie z warunkami niniejszej gwarancji.
 2. Gwarancja nie obejmuje produktu, którego na podstawie przedłożonych dokumentów i cech znamionowych produktu nie można zidentyfikować jako produkt zakupiony u Gwaranta.
 3. Gwarancja obejmuje produkt zakupiony u Gwaranta lub w jego sieci sprzedaży z zastrzeżeniem dokonania przez nabywcę terminowej płatności za produkt. W przypadku wystąpienia opóźnienia wymagalnej płatności za produkt procedura gwarancyjna zostanie wstrzymana do czasu pełnego uregulowania należności.
 4. Okres gwarancyjny rozpoczyna się w chwili nabycia Produktu potwierdzonego dowodem zakupu (paragon, FV).

Utrata gwarancji

Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji na produkty w przypadku stwierdzenia:

 1. jakiejkolwiek modyfikacji produktu,
 2. ingerencji w produkt osób nieuprawnionych,
 3. ingerencji w konstrukcję produktu,
 4. niewłaściwego użytkowania, zastosowania, konserwacji lub magazynowania produktu,
 5. stwierdzenia, że produkt uległ wypadkowi, na który Gwarant nie miał wpływu,
 6. nieuważnego lub nieodpowiedzialnego obchodzenia się z produktem, trwałego zamoczenia produktu,
 7. uszkodzeń z powodów niezależnych od Gwaranta, a w szczególności wyładowań atmosferycznych, pożaru, powodzi lub innych przypadków losowych,
 8. jakichkolwiek prób napraw produktu dokonywanych przez osoby nieuprawnione,
 9. wystąpienia zaległości płatności za produkt przekraczającej 90 dni od daty wymagalności faktury.

Zgłoszenie i procedura gwarancyjna

Podstawą przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia jest spełnienie łącznie następujących warunków:

 1. reklamacja musi zostać złożona w formie pisemnej,
 2. należy dostarczyć numer potwierdzający dostawę do sklepu i/lub dokument zakupu produktu przez klienta końcowego,
 3. dokumenty muszą jednoznacznie potwierdzać, że produkt został dostarczony przez Gwaranta,
 4. w przypadku reklamacji jakościowej konieczne jest dostarczenie dokumentacji zdjęciowej,
 5. wady lub uszkodzenia produktu ujawnione w okresie gwarancji powinny zostać zgłoszone Gwarantowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od daty ich ujawnienia,
 6. produkt, w którym stwierdzono wadę powinien zostać niezwłocznie wyłączony z użytkowania.
 7. Niespełnienie powyższych warunków oznacza utratę gwarancji.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami gwarancji mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego.
 9. W przypadku, gdy Nabywca zgłosi wadę podlegającą jego zdaniem gwarancji, a w wyniku sprawdzenia przez Gwaranta okaże się, że produkt nie jest uszkodzony albo wada nie podlega usunięciu lub naprawie w ramach gwarancji, Nabywca zobowiązany jest do zapłacenia za wykonaną naprawę, pokrycia kosztów transportu produktu do siedziby Gwaranta lub sieci sprzedażowej oraz z tejże siedziby lub sieci sprzedażowej do siedziby Nabywcy. Nabywca pokryje również koszt pracy Gwaranta związany z obsługą nieuzasadnionej reklamacji.
 10. Niniejsza gwarancja zastępuje wszystkie inne gwarancje wyraźne bądź domniemane, w tym w szczególności gwarancję przydatności handlowej i gwarancję przydatności produktu do konkretnego przeznaczenia.

Dane adresowe

Stelmet S.A.
ul. Gorzowska 20, 65-127 Zielona Góra
Komunikat

Na podany adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij
Facebook
WOODER nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu