Drewniane artykuły do domu i ogrodu.

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.WOODER.COM

 Artykuł 1 [postanowienia ogólne]

Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką”) określa zasady przetwarzania danych osobowych osób korzystających z sklepu internetowego zamieszczonego pod adresem www.wooder.com (zwany dalej „Sklepem Internetowym”).

Celem Polityki prywatności jest umożliwienia Tobie - użytkownikowi Sklepu Internetowego (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) zapoznanie się z działaniami podejmowanymi przez administratora w zakresie danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, a także z przysługującymi Tobie prawami.

 

Artykuł 2 [administrator danych osobowych]

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem odpowiedzialnym za ich przetwarzanie zgodnie z prawem jesteśmy my – Stelmet S.A. ul Gorzowska 20m 65-127 Zielona Góra tel. 68 3248690, sklep@wooder.com (zwany dalej również „Administratorem”).

 

Artykuł 3 [inspektor ochrony danych osobowych]

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem. Z inspektorem można się skontaktować w następujący sposób: pisemnie na adres: Stelmet S.A. ul. Gorzowska 20, 65-127 Zielona Góra z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych sklep wooder.com”, za pośrednictwem e-mail: iodo@wooder.com

 

Artykuł 4 [cele i podstawy przetwarzania danych osobowych]

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w celach związanych z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego, w zależności od usług z jakich korzystasz jako jego Użytkownik:

rejestracja i korzystanie z konta w Sklepie Internetowym:

Podanie przez Ciebie danych osobowych w formularzu rejestracji konta jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do założenia konta i świadczenia na Twoją rzecz usług drogą elektroniczną.

Wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na prowadzeniu konta, a także korzystania przez Ciebie z wszelkich jego funkcjonalności, umożliwienia dokonania zakupów z wykorzystaniem konta oraz obsługi tych transakcji, rozwiązywania problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem konta, obsługi zgłoszeń jakie do nas kierujesz w związku z korzystaniem z konta, a także kontaktowania się z Toba w celach związanych ze świadczeniem usług – w tym zakresie podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania nadużyciom i oszustwom, prowadzenia badań i analiz pod kątem funkcjonalności Sklepu Internetowego, korzystania z uprawnień związanych z administrowaniem kontem, marketingu bezpośredniego produktów i usług, obsługi Twoich zapytań jeżeli nie są one związane wprost z wykonaniem umowy, organizacji promocji i akcji lojalnościowych, w których możesz wziąć udział, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, przechowywania danych w celach:

 • archiwizacyjnych, możliwości wykazania przez nas, że Twoje dane przetwarzamy zgodnie z przepisami prawa – podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes
 • złożenia zamówienia oraz zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego
 • złożenia przez Ciebie zamówienia a także rozwiązywania problemów technicznych powstałych przy składaniu zamówienia oraz obsługi zgłoszeń jakie do nas kierujesz dotyczących złożonego zamówienia - podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy sprzedaży,
 • wykonania umowy sprzedaży, a także kontaktowania się z Toba w sprawach związanych z wykonaniem tej umowy - podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest wykonanie umowy sprzedaży,
 • rozpatrywania złożonych przez Ciebie reklamacji – podstawą przetwarzania jest nasz obowiązek wynikający z przepisów prawa dotyczący rękojmi za wady towarów,
 • obsługi zapytań jeżeli nie są one związane wprost z wykonaniem umowy, windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, polubownych i mediacyjnych, przechowywania danych w celach archiwizacyjnych, organizacji promocji i akcji lojalnościowych, w których możesz wziąć udział, a także możliwości wykazania przez nas, że Twoje dane przetwarzamy zgodnie z przepisami prawa oraz marketingu bezpośredniego oferowanych przez nas produktów i usług, zwracanie się do Ciebie z prośbą o wystawienie opinii, komentarzy i ocen – w tym zakresie podstawą przetwarzania jest nasz uzasadniony interes.

 

usługi live chat

umożliwienie rozmowy w trybie on-line z doradcą Sklepu Internetowego, umożliwienie przesłania treści rozmowy na podany przez Ciebie adres e-mail – podstawą przetwarzania jest wykonanie umowy o świadczenie usługi, natomiast w zakresie prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług oraz możliwości wykazania przez nas, że Twoje dane przetwarzamy zgodnie z przepisami prawa - nasz prawnie uzasadniony interes.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do korzystania z usługi live chat, a także o ile podasz nam swój e-mail do przesyłania na Twoją prośbę transkrypcji rozmowy.

 

przesłania opinii, komentarzy i ocen

umożliwienie przekazania drogą elektroniczną opinii, komentarzy i ocen dotyczących produktów zamieszczonych w Sklepie Internetowym – podstawą przetwarzania jest wykonanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne i nie jest konieczne do dodania opinii, komentarzy i ocen.


 usługi Newsletter

Wysyłanie Tobie informacji o promocjach i nowościach, a także pozostałych informacji marketingowych dotyczących naszych towarów i usług – podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, a także nasz prawnie uzasadniony interes – w zakresie prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług a także możliwości wykazania przez nas, że Twoje dane przetwarzamy zgodnie z przepisami prawa.

Przy usłudze Newsletter możemy wykorzystać adres email, telefon oraz w przypadku ofert spersonalizowanych Imię oraz Nazwisko.

Klient sklepu internetowego oraz subskrybent w każdej wiadomości ma możliwość zrezygnowania z otrzymywanych wiadomości marketingowych – w tym celu klika w link który jest integralną częścią powiadomienia co skutkuje natychmiastowym usunięciem adresu email z listy newsletter. W przypadku klientów sklepu mogą nadal otrzymywać ważne komunikaty nawet w przypadku usunięcia subskrypcji – takie tematy to:

 • wiadomości wynikające z obowiązku prawnego – zmiana regulaminów na stronie
 • informacje systemowe dotyczące indywidualnego konta klienta
 • informacje systemowe służące realizacji zamówienia lub procesowania reklamacji

 

Formularz kontaktowy

udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone za pośrednictwem formularza kontaktowego, a także możliwości wykazania przez nas, że Twoje dane przetwarzamy zgodnie z przepisami prawa – w tym zakresie podstawą przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do skorzystania z formularza kontaktowego oraz do udzielenia odpowiedzi na zadane przez pytanie.

 

Artykuł 5 [przekazywanie danych osobowych]

Twoje dane osobowe będą przekazywane w ograniczonym zakresie jedynie podmiotom, które świadczą określone usługi w ramach funkcjonowania sklepu interentowego:

 • usługi księgowe
 • informatyczne
 • logistyczne
 • prawne
 • usługi związane z realizacja zamówienia
 • usługi płatnicze

 

Podmioty, którym powierzamy Twoje dane do przetwarzania, robią to dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami, przy czym zakres danych, do których mają dostęp jest ograniczony wyłącznie do danych niezbędnych do wykonania czynności na nasze zlecenie. Podmioty te nie mogą wykorzystywać przekazanych im danych osobowych do innych celów niż zostały im przez nas wskazane.

 

Artykuł 6 [pliki cookies]

Sklep Internetowy gromadzi dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu). Ciasteczka („cookies”) to niewielkie pliki tekstowe przechowujące dane lokalnie na komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu Użytkownika. Piksele to niewielkie obrazy stanowiące część kodu strony internetowej, które umożliwiają innemu serwerowi, m.in. pomiar oglądalności strony, i często stosowane są wraz z plikami cookies. Kod strony śledzi, czy i kiedy (oraz na jakiej stronie) piksel został załadowany, dostarczając informacji, że Użytkownik obejrzał część lub całość danej strony. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację kupującego w razie ponownego połączenia z kupującego z urządzenia końcowego, na którym zostały zapisane.

Za pośrednictwem plików cookies serwer strony internetowej ma możliwość zachowania informacji np. o preferencjach i ustawieniach komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia Użytkownika, które są odtwarzane w czasie kolejnej wizyty. Zbieramy zarówno ciasteczka „stałe”, jak i „sesyjne”. Ciasteczka „stałe” przechowywane są na komputerze Użytkownika przez dłuższy czas, podczas gdy ciasteczka „sesyjne” są usuwane automatycznie po zamknięciu okna przeglądarki.

Pliki cookies wykorzystujemy w następujących celach: dla ułatwienia użytkownikowi korzystania z zasobów Sklepu Internetowego, dostosowania wyglądu Sklepu Internetowego do oczekiwań i potrzeb konkretnego użytkownika (tzw. personalizacja), monitorowania ruchu na stronach Sklepu Internetowego, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów przez kupujących oraz w celach marketingowych – dla osiągnięcia tych celów nie jest wymagane zidentyfikowanie Ciebie jako użytkownika Sklepu Internetowego, o ile nie korzystasz z żadnych usług wskazanych w Artykule 4.

Jeżeli nie chcesz byśmy wykorzystywali pliki cookies możesz samodzielnie wyłączyć ich stosowanie poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej z której korzystasz. Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą utrudnić korzystanie za wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

 

 

Artykuł 7 [jak długo przechowujemy dane osobowe]

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do wykonania usług świadczonych drogą elektroniczną, a także wykonania umowy sprzedaży (realizacji zamówienia).

Dane dotyczące indywidualnego konta klienta są przechowywane na potrzeby przyszłych zamówień oraz działań marketingowych prowadzonych przez sklep internetowy.

W zakresie danych pozyskanych w związku ze świadczeniem usługi Newsletter, dane te przechowujemy tak długo jak nie wypiszesz się z Newslettera.

Przechowujemy również dane osobowe przez okres, który wynika z wykonywania przez nas obowiązków (np. podatkowych, rachunkowych) w celu umożliwienia weryfikacji ich wypełnienia przez organy publiczne.


 Artykuł 8 [przetwarzanie danych osobowych dzieci]

Usługi oferowane w ramach Sklepu Internetowego skierowane są do osób, które ukończyły 18 lat. W związku z tym, nie przetwarzamy świadomie danych osobowych dzieci poniżej 16 roku życia.

 

Artykuł 9 [bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych]

Dbamy o to by Twoje dane osobowe były bezpieczne poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, których celem jest przeciwdziałanie przypadkowemu lub niezgodnemu z prawem zniszczeniu, utracie, zmodyfikowaniu, nieuprawnionemu ujawnieniu lub nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

Klient sklepu, subskrybent newsletterów musi mieć świadomość, że pomimo dołożenia wszelkich starań obsługi sklepu oraz wykorzystanie szyfrowania, zabezpieczeń technicznych oraz programowych nie istnieje 100% zabezpieczenie danych w przestrzeni cyfrowej. Korzystając z transakcji w sklepach internetowych klient musi być świadomym ewentualnego ryzyka „wycieku danych” i dokonując zakupu, podając swoje dane osobowe świadomie i w pełni akceptuje ryzyko.  

 

Artykuł 10 [jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych]

W każdej chwili masz prawo dostępu do swoich danych. Ponadto, możesz żądać sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

W przypadku danych, które udostępniłeś nam na podstawie swojej zgody i które będziemy przetwarzać z wykorzystaniem systemów informatycznych, masz prawo otrzymać je od nas w ustrukturyzowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego lub poprosić nas byśmy przesłali je bezpośrednio innemu administratorowi.

W przypadku, gdy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz ją cofnąć w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

Artykuł 11 [Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych]

W przypadku gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

W przypadku gdy Twoje dane będziemy przetwarzać na potrzeby marketingu bezpośredniego, również masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w tym profilowania, jeżeli jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 

Artykuł 12 [podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany oraz profilowanie]

Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany - będziemy wykorzystywać profilowanie do oceny niektórych informacji o Tobie, w tym do analizy lub prognozy Twoich preferencji związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego, jednak nie będzie to wobec Ciebie wywoływało żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób nie będzie istotnie wpływać na Twoją sytuację.

 

Artykuł 13

Mogą Państwa uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego.

 

 Artykuł 14 [postanowienia końcowe]

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu z naszym inspektorem ochrony danych osobowych.

Określone w Polityce zasady są zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

 

Dane adresowe

Stelmet S.A.
ul. Gorzowska 20, 65-127 Zielona Góra
Komunikat

Na podany adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij
Facebook
WOODER nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu